Maskin Mekanos Kvalitetspolicy

Maskin Mekanos kvalitetspolicy gäller hela organisationen.
Maskin Mekano ska ständigt ha örat mot marknaden och utveckla produkter som skapar värde för våra kunder. De produkter vi tar fram ska uppfylla våra egna, kunders och myndigheters förväntningar och krav. Genom fokuserad uppföljning ska vi åtgärda avvikelser och genomföra ständiga förbättringar.
Våra mål ska vara förbättringsdrivande och uppmuntra oss till utveckling. Vårt kvalitetssystem ska säkerställa rätt förutsättningar för att uppnå målen samt garantera uppföljning och utvärdering av vårt eget kvalitetsarbete.
Våra produkter ska ha en tydlig kravspec, de ska sedan tillverkas enligt kravspecen och kontrolleras mot kravspecen innan de levereras.
Vi ska utföra våra arbetsuppgifter med noggrannhet. Vi ska rapportera förbättringsmöjligheter och avvikelser. Vi ska genomföra förbättringar och åtgärda avvikelser. Vi ska följa upp resultatet av våra åtgärder.
Daniel Smedenman, VD

Maskin Mekanos Miljöpolicy

Omfattning

Miljöpolicyn gäller hela organisationen. Varje medarbetare ska vara medveten om policyn, och om att de förväntas göra sitt bästa för att efterleva den.
Maskin Mekano ska sträva efter att vara ett ekonomiskt, socialt och klimatmässigt hållbart företag. Vi ska systematiskt arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan och skydda miljön för framtiden.
Vi ska fokusera på att förbättra oss inom de miljöaspekter som har störst negativ miljöpåverkan. Vi ska planera vår verksamhet för att använda resurser så effektivt som möjligt och minimera vårt spill och avfall. Vi ska välja fossilfri el. Vi ska i största mån använda lokala leverantörer för våra egna konstruktioner för att minska tunga transporter. Vi ska planera transporter så effektivt som möjligt och anlita speditörer med tydliga mål för minskade utsläpp av växthusgaser.
Vi ska fortsätta att utveckla produkter som hjälper våra kunder att producera material på ett energieffektivt sätt och pålysa den miljömässiga fördelen med eldrift.
Våra långsiktiga miljömål ska knyta an till agenda 2030.